Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1994-2540 (Print)
ISSN 2542-1956 (Online)


Izvestiya of Saratov University. Economics. Management. law. 2014, Vol. 14, iss. 1

Full Text (PDF): 
Published online: 
20.03.2014

Content

Economic

Management

Law