Cite this article as:

Сытник А. А. Essence of Venture Investments . Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Economics. Management. Law, 2015, vol. 15, iss. 2, pp. 132-?.


Heading: 

Essence of Venture Investments

Introduction. One of financial instruments of innovative activity is venture investment. So far the main tools and elements of infrastructure, investment of innovative activity, i.e. venture investment are formed, remains insufficiently developed in theoretical and practical aspect. In article genesis of the concept «venture investments» and its property is investigated. The purpose is the analysis of economic essence of venture investments. Theoretical analysis. For achievement of a goal the following problems are solved: different views on the term «venture investments» are considered; their merits and demerits come to light, own definition of venture investments is given, properties of venture investments locate. Despite the fact that venture capital investments have been around for a long time, however, well-established scientific definition while in the economic literature. The article analyzes the scientific papers that allows you to organize the various approaches to the definition of venture capital investments. Results. Justification of economic essence of venture investments, author’s approach to definition of venture investments, properties of venture investments is result of the approach offered by authors.

References: 

1. Small Business Investment Act of 1958. Available at: http://www.sba.gov/sites/default/files/Small%20Busi- ness%20Investment%20Act%20of%201958_0.pdf (ac- cessed 1 February 2014).
2. Popov S. A., Pereverzeva M. N., Surkova T. V. Orga- nizatsionno-ekonomicheskiy mehanizm effektivnogo upravleniya venchurnyimi investitsiyami v rossiyskih usloviyah [Organizational and economic mechanism of effective management of venture capital investments in the Russian conditions]. Vestnik Yuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Ekonomika i menedzh- ment [Bulletin of the South Ural State University. Ser. Economics and management], 2009, no. 21 (154),
pp. 54‒63.
3. Semenkov E. V. Venchurnyie investitsii: ekonomicheskie i sotsialnyie aspektyi [Venture capital investments: eco- nomic and social aspects]. Trud i sotsialnyie otnosheniya [Labour and social relations], 2008, no. 8, pp. 101‒105.
4. Pereverzeva M. N. Osobennosti upravleniya venchurny- imi investitsiyami v rossiyskoy ekonomike: kontseptsiya, metodyi, instrumentariy [Features of management of venture capital investments in the Russian economy: concepts, methods, tools. Cand. econ. sci. thesis diss.]. Rostov on Don, 2010. 30 p.
5. Vasileva O. Yu., Lyagoskina D. Yu., Lyapunov A. N. Venchurnyie investitsii v RF za 2007‒2013 gg. [Ven- ture investments in Russia for 2007‒2013]. Akutalnyie napravleniya nauchnyih issledovaniy XXI veka: teoriya i praktika [Actual directions of scientific researches of the XXI century: theory and practice], 2014, vol. 2, no. 3, pt. 1, pp. 15‒21.
6. Protsko E. S. Venchurnyie investitsii kak faktor mod- ernizatsii ekonomiki Rossii [Venture capital investment as a factor of modernization of the Russian economy]. Problemyi sovremennoy ekonomiki [Problems of modern economics (Novosibirsk)], 2013, no. 11, pp. 56‒59.
7. Zhestkov A. M. Venchurnyie investitsii v innovatsionnom obnovlenii ekonomiki Germanii [Venture capital invest- ment in innovative update of the German economy. Cand. econ. sci. thesis diss.]. Moscow, 2010. 25 p.

8. Dumnova N. A., Ryazantseva T. V. Venchurnyie inves- titsii kak istochnik blagosostoyaniya i sotsialnoy stabil- nosti stranyi [Venture capital investments as a source of prosperity and social stability of the country]. Nauchnyie zapiski OrelGIET [Scientific notes of OrelGIET], 2012, no. 1 (5), pp. 45‒53.
9. Dyukarev V. A. Venchurnyiy kapital i innovatsii [Venture capital and innovation]. Moscow, 1999. 127 p.
10. Askinadzi V. M. Kollektivnyie i venchurnyie investitsii [Collective and venture capital investments]. Moscow, 2011. 208 p.
11. Karzhauv A. T., Folomev A. N. Natsionalnaya sistema venchurnogo investirovaniya [National system of venture investment]. Moscow, 2005. 239 p.
12. Balash V. A., Firsovа A. A., Chistopolskaya E. V. Spetsifika otsenki effektivnosti innovatsionnykh pro- ektov s ispol’zovaniem portfel’nogo podkhoda [Spe- cific of Evaluation of Innovative Projects Effectiveness Using Portfolio Approach]. Izv. Saratov Univ. (N.S.), Ser. Economics. Management. Law, 2012, vol. 12, iss. 2, pp. 73–77.
13. Sytnik A. A., Kolotilin D. A. Neobhodimost venchurnogo investirovaniya v innovatsionnom razvitii ekonomiki Rossii [The Need for venture capital investment in in- novative development of Russian economy]. Informat- sionnaya bezopasnost regionov [Information security of regions], 2014, no. 3, pp. 114‒121.
14. Lagirev A. A. Venchurnoe investirovanie kak faktor in- novatsionnogo razvitiya [Venture capital as a factor of innovative development]. St. Petersburg, 2008. 250 p.

Full Text (PDF): 
Status: 
опубликована
Short Text (PDF):