Cite this article as:

Володина С. В. Constitutional and Legal Constraints of a Multiparty System in Russia . Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Economics. Management. Law, 2014, vol. 14, iss. 2, pp. 463-?.


Heading: 

Constitutional and Legal Constraints of a Multiparty System in Russia

Introduction. The article investigates the boundaries of a multiparty system in constitutional law. Analyzes the limitations of a multiparty system adopted in the democratic countries of Europe. Theoretical analysis. The author explores the limits of political parties, enshrined in the Constitution and the law, revealing contradictions wording. Particular attention is given to such a restriction in the activities of political parties, as the prohibition of extremist activity. The article points out the contradictions in the understanding of extremist activity, which is enshrined in various federal laws. Indicated on the mixing of concepts such as terrorism and extremism. It is concluded that the category of «discrimination» act as an independent and not always be regarded as extremism. It is proved that the elimination of the political party on the specified in the law on political parties, the grounds, the reduction due to the multi-party opposition to extremism and acts as a serious and preventive measures. Conclusion. The analysis of Russian legislation, the author comes to the conclusion that the vagueness of the wording might lead to unnecessary restriction of the activities of political parties and their elimination as opponents of the constitutional order, which is unacceptable in a democratic, politically pluralistic state.

References: 

1. Dmitriyev Yu. A. Kommentariy k Federalnomu zakonu ot 11 iyulya 2001 g. № 95-FZ «O politicheskikh partiyakh» (postateynyy) [Comments to the Federal Law of July 11, 2001 № 95-FZ «On political parties» (itemized)]. Moscow, 2013. 272 р.
2. Konstitutsii zarubezhnykh gosudarstv. 4-e izd. pererab. i dop. Sost. V. V. Maklakov [Constitution of foreign states. 4th ed. Comp. V. V. Maklakov]. Moscow, 2003. 624 p.
3. Konstituciya Rossiyskoy Federacii (prinyata vsenarod- nym golosovaniem 12.12.1993) (s uchetom popravok, vnesennyh Zakonami RF o popravkah k Konstitucii RF оt 30.12.2008 № 6-FKZ, ot 30.12.2008 № 7-FKZ, ot 05.02.2014 № 2-FKZ, ot 21.07.2014 № 11-FKZ [Consti-
tution of the Russian Federationadopted (by popular vote 12/12/1993) (taking into account the amendments to the Law on Amendments to the Constitution of the Russian Federation of 30.12.2008 № 6-FCL, from 30.12.2008
№ 7-FCL, from 05.02.2014 № 2-FCL, from 21.07 .2014
№ 11-FCL)]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation], 2014, no. 31, art. 4398.
4. O politicheskih partiyah. Feder. zakon ot 11 iyulya 2001
g. № 95-FZ [Political parties. Federal law from July 11, 2001 № 95-FZ]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collec- tion of Laws of the Russian Federation], 2001, no. 29, art. 2950.
5 Ebzeyev B. S. Vvedeniye v Konstitutsiyu Rossii [Introduc- tion to the Constitution of Russia]. Moscow, 2013. 560 p.
6. O vnesenii izmeneniy i dopolneniy v zakonodatel’nye akty Rossiyskoy Federacii v svyazi s prinyatiem Federal’nogo zakona «O protivodeistvii ekstremistskoy deyatel’nosti»: federalnyi zakon ot 25 iyulya 2002 g.
№ 112-F [On amendments and additions to the laws of the Russian Federation in connection with the adoption of the Federal law «On Countering Extremist Activ- ity». Federal law of 25 July 2002 № 112-FZ]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation], 2002, no. 30, art. 3031.
7. O protivodeistvii ekstremistskoy deyatel’nosti: federalnyi zakon ot 25 iyulya 2002 g. № 114-FZ [On Counter- ing Extremist Activities. Federal law of 25 July 2002
№ 114-FZ]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation], 2002, no. 30, art. 3031.

8. O vnesenii izmeneniy v otdel’nye zakonodatel’nye akty Rossiyskoy Federacii v svyazi s sovershenstvovaniem gosudarstvennogo upravleniya v oblasti protivodeistviya ekstremizmu: federalnyi zakon ot 24 iyulya 2007 g.
№ 211-FZ [On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation in connection with the improvement of governance in the field of combating extremism. Federal law of 24 July 2007 № 211-FZ]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation], 2007, no. 31, art. 4008.
9. Makhnik D. I. Konstitutsionno-pravovyye sredstva pro- tivodeystviya ekstremizmu pri realizatsii grazhdanami prava na obyedineniye v politicheskiye partii [Consti- tutional and legal means of combating extremism in the implementation of citizens’ right to associate in political parties]. Zhurnal rossiyskogo prava [Journal of Russian law], 2011, no. 6, pp. 117–123.
10. O protivodeistvii terrorizmu: federalnyi zakon ot 6 marta 2006 g. № 35-FZ [On Combating Terrorism. Federal law of March 6, 2006 № 35-FZ]. Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation], 2006, no. 11, art. 1146.
11. Vitruk N. V. Obshchaya teoriya yuridicheskoy otvet- stvennosti [The general theory of legal liability]. Moscow, 2009. 259 p.
12. Erygina V. I. Ogranicheniya ekstemizma v deyatelnosti politicheskikh partiy dlyazashchity parlamentskoy de- mokratii [Limitations of extremism in political parties to protect parliamentary democracy]. Izvestiya vuzov. Pravovedeniye [News of high schools. Jurisprudence], 2011, no. 1, pp. 44–59.

Full Text (PDF): 
Status: 
опубликована
Short Text (PDF):