Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1994-2540 (Print)
ISSN 2542-1956 (Online)


Vakhitov Vitaliy Kamilevich

Vakhitov Vitaliy Kamilevich's picture
Lastname: 
Vakhitov
First name: 
Vitaliy
Middle name: 
Kamilevich
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Vakhitov V. K. Human role in post-industrial economy