V. Yu. Makarov

Makarov
V.
Yu.
Country: 
Position: 
доцент
Scientific degree: 
кандидат экономических наук